Společenství vlastníků si musí hlídat své dlužníky – hlídání dražebních vyhlášek a insolvencí

Dražební vyhlášky

Jak jsme Vás informovali v tomto článku https://adminreal.cz/v-jake-skupine-bude-uspokojena-pohledavka-svj-v-ramci-exekuce/, nová právní úprava postavila pohledávku SVJ za jejím členem před všechny ostatní a dává SVJ možnost získat dlužné peníze zpět, a to až do výše 1/10 z výtěžku prodeje jednotky.

SVJ, resp. výbor SVJ by tak měl v rámci péče řádného hospodáře sledovat z veřejně dostupných rejstříků vydání dražebních vyhlášek soudních exekutorů, soudů a orgánů státní správy. Ti totiž nemají ze zákona povinnost doručovat dražební vyhlášky SVJ. Lhůta k přihlášení pohledávky je nejpozději do zahájení prvního dražebního jednání.  

Přihláška musí podle zákona splňovat obecné a zvláštní náležitosti, např. označení exekutora, spisovou značku exekuce, identifikaci věřitele a dlužníka, výpočet výše pohledávky a jejího příslušenství, vyčíslení pohledávky ke dni dražby, údaj o tom, do jaké skupiny pohledávka patří a skutečnosti významné pro pořadí pohledávky a dále je potřeba k přihlášce připojit příslušné listiny.

Pro výbor SVJ je tak podstatné správně a včas tuto pohledávku přihlásit do dražby, neboť opožděná nebo neúplná přihláška bude odmítnuta usnesením, proti kterému není přípustné odvolání.

Ani po podání přihlášky by výbor SVJ neměl zůstat nečinný. Má například povinnost bezodkladně exekutorovi oznamovat změny týkající se jeho přihlášky, jinak odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti.

Insolvence

Pohledávka SVJ za jejím členem je také v insolvenčním řízení upřednostňována před ostatními běžnými pohledávkami, a to až do výše 10 % z výtěžku prodeje bytu. I zde je podmínkou, aby se SVJ, resp. výbor SVJ s touto pohledávkou do insolvenčního řízení řádně přihlásil.

Přihlašují se všechny pohledávky, které vzniknou do dne rozhodnutí o úpadku dlužníka, a to na předepsaném formuláři. Lhůta pro přihlášení je 30 dní ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku dlužníka s tím, že promeškání lhůty nelze prominout.

Závěrem

V rámci správy nemovitostí umíme hlídat jak zahájení insolvenčních řízení, tak i vydávání dražebních vyhlášek a včas tak informovat výbor SVJ o možnosti tyto pohledávky přihlásit.

K přihlašování pohledávek za členem SVJ poskytujeme komplexní právní servis tak, aby SVJ získalo své dlužné peníze zpět a vyloučilo případnou odpovědnost statutárního orgánu za škodu.

Tým AdminReal