V jaké skupině bude uspokojena pohledávka SVJ v rámci exekuce?

Novela občanského soudního řádu (dále o. s. ř.) č. 291/ /2017 Sb., účinná od 1. 12. 2017, zavedla ve vztahu k § 337c odst. 1 o. s. ř. novou „prioritní“ II. skupinu pohledávek související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky, a to do výše jedné desetiny výtěžku z prodeje jednotky. Tato skupina pohledávek předskočila ostatní skupiny pohledávek, kromě tedy I. skupiny, tj. pohledávky nákladů vzniklých státu/soudnímu exekutorovi v rámci daného řízení.

V novele č. 291/2017 Sb. absentovala přechodná ustanovení, tj. obecné aplikace principu nepravé retroaktivity by vedly k tomu, že o. s. ř. a e. ř. ve znění uvedené novely lze aplikovat na veškerá řízení zahájená před účinností této novely. 

Podle usnesení Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 66 Co 196/2018 ze dne 31. 7. 2018, kdy právní věta z daného usnesení zní: „Na exekuční řízení, v němž se provádí exekuce prodejem nemovitých věcí, zahájeném do 30. 11. 2017, se aplikuje § 337c odst. 1 o. s. ř. ve znění účinném před novelou provedenou zákonem č. 291/2017 Sb.“  To znamená, že v exekučním řízení zahájeném do 30.11.2017 se bude přihlášená řádně vyžalovaná pohledávka SVJ uspokojovat až v 7. skupině, kdy na tuto pohledávku nemusí zbýt nic. Naopak v exekučním řízení zahájeném po 1.12.2017 bude pohledávka SVJ zařazena do 2. skupiny a bude uspokojena i před případnými zástavními věřiteli (např. bankami).