Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1.1 Společnost AdminReal, s.r.o., IČO: 02827476 se sídlem Veveří 2581/102, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsaná u OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 82606 vydává tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování a užívání aplikace onlinesprava dostupné na adrese www.onlinesprava.cz (dále jen „VOP“)

1.2 VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Provozovatele a Zákazníka založené Smlouvou o poskytování a užívání aplikace onlinesprava (dále jen „Smlouva“) a spojené s jejím používáním.

1.3 Používáním aplikace onlinesprava Zákazník projevuje svůj výslovný souhlas s těmito VOP.

II. Definice pojmů

2.1 Pro účely VOP znamená:

a) Provozovatel – společnost AdminReal, s.r.o., IČO: 02827476,

b) Zákazník – fyzická nebo právnická osoba, která má uzavřenu Smlouvu,

c) Aplikace – internetový portál pro správu nemovitostí, kterou provozuje Provozovatel a je dostupná na adrese www.onlinesprava.cz.

III. Povinnosti Provozovatele

3.1 Provozovatel se zavazuje provozovat Aplikaci pro Zákazníka, dostupnou na adrese www.onlinesprava.cz. Zákazník bere na vědomí, že je nezbytné používat kompatibilní internetový prohlížeč (Google Chrome 16 a novější, Mozilla Firefox 11 a novější, MS Internet Explorer 9 a novější, Safari 5 a novější, Opera 11 a novější).

3.2 O zřízení přístupu do Aplikace včetně přihlašovacích údajů do Aplikace je Zákazník informován na jím uvedený e-mail.

3.3 Provozovatel zajišťuje pravidelnou zálohu zákaznických dat.

3.4 Provozovatel dbá na vysoký standard zabezpečení Aplikace a uchovaných dat. Pokud by i přes všechna použitá opatření došlo ke zneužití jakýchkoli dat, Provozovatel nenese za způsobené škody odpovědnost.

IV. Povinnosti Zákazníka

4.1 Zákazník je povinen chránit své přístupové údaje. Zákazník nesmí své přihlašovací údaje poskytnout třetí osobě ani je jakkoli vystavit možnosti zneužití.

4.2 V případě podezření na zneužití přístupu do Aplikace je Zákazník povinen toto bez zbytečného odkladu oznámit Provozovateli, který je po nahlášení oprávněn zamezit přístupu Zákazníka do Aplikace.

4.3 Zákazník je oprávněn používat Aplikaci pouze ke smluvenému účelu.

4.4 Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat přístup k Aplikaci nebo změnit či pozastavit poskytování služby na dobu nezbytně nutnou, bude-li to zapotřebí ze závažných, zejména bezpečnostních příčin. Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené používáním Aplikace.

V. Nedostupnost Aplikace

5.1 Provozovatel si vyhrazuje právo na krátkodobé omezení dostupnosti Aplikace nebo omezení jejich funkcí z důvodů upgrade či údržby systému. O omezení dostupnosti delším než 15 minut bude předem informovat na webových stránkách www.onlinesprava.cz nebo www.adminreal.cz, případně bude rozeslán e-mail s informací o plánované odstávce.

5.2 Provozovatel neodpovídá za vzniklé škody v případě nedostupnosti Aplikace nebo omezení jejich funkcí. Provozovatel neodpovídá za obsah dat, datových a jiných souborů vložených zákazníkem a jeho koncových uživatelů do Aplikace a dat uložených na serveru.

VI. Zpracování osobních údajů

6.1 V souvislosti s plněním smlouvy o poskytování a užívání Aplikace dochází ke zpracování osobních údajů. V souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“) bude pro účely tohoto článku Provozovatel označen za „zpracovatele“ osobních údajů, Zákazník bude označen za „správce“ osobních údajů, členové Zákazníka budou označeni jako „subjekty“ osobních údajů.

6.2 Zpracovatel prohlašuje, že poskytuje dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů splňovalo požadavky Nařízení GDPR a byla zajištěna ochrana práv subjektů údajů.

6.3 Zpracovatel zpracovává osobní údaje, které jsou poskytnuty Zákazníkem nebo jeho členy na základě doložených pokynů správce, přičemž zpracováním se rozumí automatizované ukládání, uchování a archivace osobních údajů na serveru bez dalšího zpracování. Zpracovatel osobní údaje neprofiluje a osobní údaje neposkytuje k marketingovým a podobným účelům.

6.4 Zpracovatel pro správce zpracovává osobní údaje pouze za účelem provozování Aplikace, kterou správce využívá výhradně v rámci výkonu:

a) správy družstva dle zákona č. 90/2012 Sb. a dalších právních předpisů dle práva ČR nebo EU,

b) správy společenství vlastníků dle zákona č. 89/2012 Sb. a dalších právních předpisů dle práva ČR nebo EU.

6.5 Správce a zpracovatel může zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů, jen pokud se jedná o zpracování podle tohoto a předchozího odstavce, k jinému zpracování je potřeba souhlasu subjektu údajů.

6.6 Na základě pokynů správce zpracovatel zpracovává zejména tyto osobní údaje:

U členů SVJ, BD (a příp. nájemců):

· jméno, příjmení a titul daného subjektu údajů

· jeho adresa trvalého pobytu, případně doručovací adresa

· jeho čísla bankovního účtu

· jeho spojovacího čísla SIPO

· jeho datum narození

· podíl na společných částech nemovitosti

· jeho elektronických údajů (e-mailová adresa)

· jeho telefonních čísel

· počet osob rozhodných pro služby

· datum nastěhování a odstěhování, datum nahlášení a odhlášení spolubydlících osob

· výše měsíčního předpisu a další transakční údaje v souvislosti s měsíčním předpisem úhrad a jeho skutečným uhrazováním, výše skutečných nákladů a přeplatků či nedoplatků záloh na služby spojené s užíváním prostor, příslušenství dluhu

· evidence soudních sporů, dohod o uznání dluhu, dohod o splátkách

U zaměstnanců SVJ, BD:

· jméno, příjmení (vč. rodného příjmení), adresa

· datum a místo narození, rodné číslo

· číslo bankovního účtu

· zdravotní pojišťovna

6.7 Zpracovatel nezpracovává genetické a biometrické údaje, ani údaje o zdravotním stavu.

6.8 Zpracovatel pro správce zpracovává osobní údaje o těchto kategoriích subjektů údajů:

a) členové družstva, členové společenství vlastníků jednotek, případně jimi určené kontaktní osoby,
b) případně další uživatelé bytu nebo jimi určené kontaktní osoby.

6.9 Osobní údaje do aplikace provozované zpracovatelem zadává zpracovatel.

6.10 Zpracovatel zpracovává data po dobu trvání smlouvy. V případě ukončení poskytování služeb je zpracovatel povinen osobní údaje z Aplikace sám vymazat, pokud právo Unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů.

6.11 Zpracovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích, s nimiž dojde při jejich zpracování do styku. Zpracovatel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci se zavázali k mlčenlivosti a v případě využití dalšího zpracovatele rovněž jeho zaváže ke stejné mlčenlivosti.

6.12 Zpracovatel prohlašuje, že přijal všechna opatření uvedená v článku 32 Nařízení GDPR, která lze po něm lze spravedlivě požadovat s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob. Zpracovatel zejména:

a) duplikuje data v datovém uložišti,
b) server je umístěn v EU v zabezpečeném datovém centru s přístupem pouze autorizovaných osob,
c) zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a to zejména vytvářením pravidelných záloh,
d) šifruje data záloh,
e) provádí pravidelné testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

6.13 Aktuální přehled přijatých opatření je správci k dispozici na vyžádání.

6.14 Správce souhlasí s tím, aby zpracovatel při splnění odst. 2 a 4 čl. 28 Nařízení GDPR, zapojil do zpracování dalšího zpracovatele za účelem technologického zajištění služby, tedy zejména vlastníka či poskytovatele serveru, na kterém budou data umístěna, zpracovatele pro zajištění hostingových služeb a také zpracovatele pro zajištění dalšího vývoje aplikace. Za účelem splnění tohoto odstavce zpracovatel informuje správce o veškerých zamýšlených změnách, týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak správci příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Zpracovatel v případě zapojení dalšího zpracovatele uloží tomuto dalšímu zpracovateli minimálně stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny v této smlouvě, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky tohoto nařízení.

6.15 Zpracovatel zohledňuje povahu zpracování a je správci nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III Nařízení GDPR.

6.16 Zpracovatel je při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má zpracovatel k dispozici, správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 Nařízení GDPR.

6.17 Zpracovatel správci na jeho písemnou žádost poskytne informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené článkem 28 Nařízení GDPR, a umožní správci nebo správcem pověřenému auditorovi provádět audity, včetně inspekcí.

6.18 Zpracovatel je oprávněn požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním součinnosti podle odstavce 13, 14 a 15 tohoto článku, a to včetně náhrady odpovídající části mzdy zaměstnanců, kteří součinnost poskytovali nebo odměny účtované ze strany zapojených dalších zpracovatelů.

6.19 Správce souhlasí s tím, že zpracovatel je oprávněn zasílat správci, na jeho e-mail uvedený v kontaktech nebo e-mail uvedený při založení webových stránek, informace o změnách poskytovaných služeb zpracovatelem. Obchodní sdělení, tj. sdělení, určené k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku je zpracovatel oprávněn zaslat pouze na základě souhlasu správce.

6.20 Provozovatel se zavazuje, že uložené kontakty, které provozovatel eviduje v Aplikaci o majitelích, nájemnících či uživatelích jednotek, nepoužije pro zasílání obchodního sdělení s výjimkou, že by s tímto příjemce vyslovil souhlas. Provozovatel se zavazuje nepoužít uložená data jinak, než na provoz Aplikace.

VII. Zánik smlouvy

7.1 Smlouva zaniká dohodou smluvních stran.

7.2 Každá ze smluvních stran může tuto Smlouvu vypovědět. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po dni doručení výpovědi druhé straně. Výpověď musí být doručena do sídla nebo provozovny Provozovatele. Provozovatel odesílá výpověď Zákazníkovi na adresu uvedenou ve Smlouvě nebo na adresu, kterou Zákazník písemně Provozovateli sdělil. V případě, že Provozovatel zjistí používání Aplikace v rozporu se Smlouvou či těmito VOP, je oprávněn znemožnit přistup Zákazníka k Aplikaci s okamžitou účinností.

7.3 V případě zániku Smlouvy má Zákazník právo obdržet přiložené soubory, které v Aplikaci uchovával. Tyto soubory Provozovatel zpřístupní v ZIP formátu a předá Zákazníkovi formou zaslání odkazu ke stažení. Pokud Zákazník nevyužije možnosti stažení uživatelských dat ani do 30 dnů od zpřístupnění těchto souborů, může Provozovatel data související s poskytováním Aplikace (evidovaná data i přiložené soubory) po 30 dnech nenávratně odstranit.

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1 Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy. Zákazník je obdrží při jejím uzavření.

8.2 Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP, s tím, že jejich poslední platná verze je vždy zveřejněna na adrese www.onlinesprava.cz. Zákazník bude o změně vhodným způsobem informován (např. emailovou zprávou nebo při přihlášení do Aplikace). Používáním Aplikace Zákazník vyjadřuje svůj souhlas s touto změnou. V případě nesouhlasu se změnou VOP je Zákazník oprávněn Smlouvu vypovědět, a to do 15 dnů od doručení oznámení o změně VOP.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 25. 05. 2018.

AdminReal.cz