Správcovská firma jako statutární orgán SVJ

Současná legislativa umožňuje, aby členem voleného orgánu SVJ byla i osoba, která není členem SVJ (tedy není vlastníkem jednotky). Nicméně způsobilý být členem voleného orgánu nebo zástupcem právnické osoby jako člena takového orgánu je pouze ten, kdo je plně svéprávný a je bezúhonný ve smyslu § 6 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. Statutární orgán je buď jednočlenný (předseda společenství vlastníků) nebo kolektivní (alespoň dvoučlenný výbor).

Naše společnost může svým klientům nabídnout i službu „výkon funkce statutárního orgánu“. Tato služba spočívá v tom, že naše společnost převezme na základě usnesení shromáždění SVJ (případně při založení SVJ na základě rozhodnutí členské schůze družstva či SRO) funkci statutárního orgánu SVJ. Naše společnost se v takovém případě stane předsedou společenství vlastníků, zapsaným ve veřejném rejstříku společenství vlastníků jednotek (obchodní rejstřík), přičemž již není třeba žádné další osoby, která by se na výkonu funkce podílela, či byla zapsána do rejstříku. Tuto službu využívají především společenství vlastníků, která se potýkají s problémem nedostatku zájemců o funkci ve výboru SVJ. Výhod pro SVJ oproti standardní správě domu je hned několik, a to zejména:

  • nevyplácejí se odměny jednotlivým členům výboru (jejichž součet se v obvyklých případech rovná naší ceně za tuto službu);
  • v rejstříku je jako předseda SVJ zapsána naše společnost, proto již není zapotřebí nikdo jiný;
  • veškerou právní a hmotnou odpovědnost za vedení SVJ převezme naše společnost (která je pojištěna);
  • veškerá administrativní činnost nespadající do běžné správy (svolávání a řízení schůzí, zápisy ze schůzí, jednání s úřady, výběrová či soudní řízení apod.) je vykonávána spolu se všemi správcovskými činnostmi naší společností;
  • administrativní i technická správa domu je automaticky zahrnuta do služby „výkon funkce statutárního orgánu“;
  • kontrola správce jako statutárního orgánu SVJ je zabezpečena kontrolní komisí SVJ nebo revizorem.

Jak výkon funkce předsedy SVJ prostřednictvím naší společnosti funguje

V prvé řadě provedeme revizi vnitřních předpisů, zejména stanov SVJ. Zjistíme, zda je možné, aby se členem statutárního orgánu SVJ stala právnická osoba (která není členem společenství) a zda je možné, aby shromáždění rozhodovalo mimo zasedání (per rollam). Případně připravíme zdarma návrh potřebných úprav stanov SVJ a předložíme shromáždění k projednání. Zde je vhodné upozornit, že ke změně stanov SVJ již není třeba přítomnosti notáře (až na ne příliš časté výjimky), a změněné stanovy se ukládají toliko do sbírky listin rejstříkového soudu, což znamená, že s případnou změnou stanov nejsou spojeny žádné finanční náklady (to neplatí při změně osoby předsedy SVJ). Návrh změn stanov SVJ obvykle obsahuje již i základní pravidla vzájemných vztahů, tedy vymezení práv a povinností, která jako předseda SVJ budeme vykonávat autonomně a která pouze se souhlasem shromáždění. Tato pravidla jsou také definována finančními částkami (např. opravy do 5 000,- Kč můžeme provádět autonomně, přičemž nad tuto částku si musíme vyžádat souhlas shromáždění apod.) . Tato pravidla vždy projednáváme před zahájením spolupráce se stávajícími zástupci SVJ a konečnou verzi projednáme i na shromáždění SVJ, které bude rozhodovat o naší volbě do statutárního orgánu SVJ.

Pokud shromáždění přijme a schválí případnou změnu stanov a zároveň zvolí naši společnost jako předsedu SVJ, připravíme patřičné dokumenty pro zápis změn do rejstříku. Zároveň v souladu s ustanovením § 154 občanského zákoníku určíme fyzickou osobu (jinak je to automaticky jednatel správcovské společnosti), která bude naši společnost v orgánu SVJ zastupovat, bude podepistovat dokumenty za SVJ, a na kterou se budou moci vlastníci jednotek přímo obracet. Tato osoba bude jako zástupce naší společnosti zapsána ve veřejném rejstříku (tedy bude uvedena na výpisu z rejstříku).

Poté zjednodušíme komunikaci mezi námi a členy SVJ (vlastníky bytů). To provádíme přednostně tím, že pro SVJ založíme v ceně správy na portálu www.onlinesprava.cz webové stránky s autorizovaným přístupem pro členy SVJ a zavedeme komunikaci přednostně přes email. Dále dohodneme podmínky pro hlasování mimo zasedání shromáždění SVJ, tzv. hlasování per rollam, tedy bez nutnosti svolávat schůzi. Hlasování per rollam pak může probíhat buď korespondenčně nebo elekronicky prostřednictvím emailu nebo kombinací uvedených způsobů. 

Jak je již výše uvedeno, celý management SVJ povedeme maximálně transparentně tak, aby veškeré informace a písemnosti byly pro vlastníky jednotek kdykoli dostupné na zabezpečeném portálu www.onlinesprava.cz a kdy tak budou mít vlastníci jednotek, kontolní komise SVJ nebo revizor možnost správce jakožto člena statutárního orgánu efektivně kontrolovat.