Provádění kontrol plynového a elektrického vedení

27.09.2018

Společenství zabezpečuje provádění kontrol plynové i elektrického vedeni nejen v zařízeních spadajících do společných prostor, ale také přímo v bytech, které vlastní soukromí majitelé, členové Společenství. Jak ale postupovat v případě, kdy člen zjištěnou závadu neodstraní? Podle ustanovení § 1175 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník má vlastník jednotky povinnost udržovat svůj byt, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu. Pokud poruší tuto zákonem stanovenou povinnost a následkem toho vznikne škoda, má povinnost tuto škodu nahradit. Vlastník bytu má ke zjištěným závadám a hrozícím škodám rovněž prevenční povinnost podle ustanovení § 2900 –2903 Občanského zákoníku. Odpovědnost za případné újmy ostatních vlastníků jednotek způsobené závadným stavem bytu tedy ponese ten vlastník jednotky, který povinnost stanovenou v ustanovení § 1175 odst. 2 NOZ porušil. Doporučili bychom vlastníka jednotky písemně vyzvat k opravě závady, doložit své tvrzení zprávou revizních techniků a upozornit ho, že v případě vzniku škody v přímé souvislosti s porušením povinnosti udržovat svůj byt v nezávadném stavu je za tuto škodu odpovědný on a je povinen ji nahradit. Výzvu doporučujeme zaslat doporučeně s dodejkou.