Profesionální předseda svj

Má vaše společenství vlastníků (SVJ) problémy při volbě členů výboru či předsedy společenství?

Hledáte těžko někoho, kdo by byl ochotný převzít zodpovědnosti a závazky, které s sebou funkce ve statutárním orgánu nese?

Obáváte se, kdo bude hradit případné škody?

Dosahují měsíční náklady na činnost výboru tisícových částek?

Chcete mít kompletní online přehled o tom, jak Vaše SVJ hospodaří?

Proč se vyplatí najmout si profesionálního předsedu SVJ?

 • Profesionální předseda SVJ přebírá komplexní odpovědnost za výkon funkce statutárního orgánu společenství vlastníků, vy pouze kontrolujete jeho činnost.
 • Zbaví vás obav z odpovědnosti za způsobené škody – členové statutárních orgánů mají povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.
 • Ušetří společenství náklady na pojištění případných škod, které by hradilo za své statutární orgány.
 • Vyhoví vysokým nárokům na odborné znalosti a dovednosti – členství ve výboru vyžaduje ideálně právní a účetní znalosti a také manažerské dovednosti.
 • Ujme se nevděčné pozice a vy tak máte více času na své věci.

Proč se vyplatí najmout si profesionálního předsedu SVJ od AdminReal, s.r.o.?

 • Zajistíme členům SVJ přes kontrolní komisi nebo revizora plnou kontrolu nad prací profesionálního předsedy, a to díky online přístupu do webového portálu www.onlinesprava.cz, který si sami vyvíjíme přesně podle potřeb Vašeho bytového domu.

 • Ke službě profesionální předseda zajistíme i klasickou správu nemovitosti, tj. ekonomickou, technickou a právní správu nemovitosti, to vše online na portálu www.onlinesprava.cz a vy tak okamžitě vidíte, jak SVJ hospodaří.

 • Budoucnost v oblasti správy nemovitostí je v její elektronizaci.

 • Jsme pojištění za škodu způsobenou třetím osobám.

Co všechno profesionální předseda SVJ od AdminReal, s.r.o. zajišťuje?

 • Správu domu ve věcech, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění.

 • Uzavírání smluv dle finančního limitu a pravidel určených shromážděním.

 • Evidenci vlastníků jednotek a povinnosti ve vztahu k veřejnému rejstříku.
 • Plnění usnesení shromáždění vlastníků – odpovídá mu za svou činnost.

 • Běžnou agendu – stížnosti, doporučení a žádosti od členů společenství.

 • Informování členů společenství (dohodnutou formou) o své činnosti, o dění ve společenství a o věcných a finančních výsledcích správy společných částí domu.

 • Shromáždění vlastníků – přípravu podkladů, rozeslání pozvánek, prezenci, řízení průběhu jednání a hlasování shromáždění vlastníků jednotek, zápis z jednání.

 • Zpracování a schválení věcného a finančního plánu oprav a investic.

 • Návrh výše záloh na úhradu za jednotlivé služby a způsob rozúčtování úhrad za služby na jednotlivé vlastníky, kontrolu vyúčtování nákladů.

 • Vedení a archivaci zápisů ze shromáždění a usnesení a jejich případnou skartaci.

 • Aktivní vyhledávání příležitostí k úsporám ve všech oblastech správy a údržby domu při zachování kvality služeb.

 • Včasné plnění závazků společenství vzniklé ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám, včasné uplatňování pohledávek společenství.

 • Včasné vymáhání dluhů členů SVJ.

Co je potřeba udělat k přechodu na profesionálního předsedu SVJ?

 • Upravit stanovy SVJ, aby umožnily zvolit jako předsedu fyzickou či právnickou osobu, která v domě nevlastní jednotku.

 • Domluvit se na vytvoření kontrolní komise nebo funkce revizora, kteří budou prosefionálního předsedu kontrolovat.

 • Svolat shromáždění, odsouhlasit změny stanov a zvolit osoby do kontrolní komise či funkce revizora.

Jak bude změna probíhat?

 • Na osobní schůzce vám zodpovíme všechny vaše otázky.

 • Ukážeme Vám výhody, proč komunikovat přes portál www.onlinesprava.cz

 • Připravíme vám návrh na změnu stanov SVJ, aby vše proběhlo podle zákona.

 • Pomůžeme vám svolat shromáždění vlastníků.

 • Na shromáždění představíme profesionálního předsedu SVJ a zodpovíme všechny otázky.

 • Po odsouhlasení předsedy podepíšeme potřebné smlouvy a převezmeme správu domu.

 • Provedeme důkladný audit všech náležitostí a připravíme zprávu a plán aktivit na další období.