Povinnost datové schránky pro SVJ

Novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (konkrétně zákon č. 261/2021 Sb.), zavedla povinnost mít datovou schránku nově i pro společenství vlastníků jednotek, a to od 1. ledna 2023.

Datové schránky budou společenstvím vlastníků zřízeny zdarma nejpozději do 31.3.2023 s tím, že je nebude možné na vlastní žádost deaktivovat.

Společenství jednotek tak bude mít povinnost:

  • komunikovat s orgány veřejné moci prostřednictvím datových schránek (zdarma)
  • zasílat daňové přiznání společenství prostřednictvím datových schránek (zdarma)

V opačném případě pak společenství vlastníků riskuje uložení sankce. Přístup k datové schránce společenství vlastníků bude mít člen statutárního orgánu. Společenství vlastníků by si mělo zvolit oprávněnou osobu pro přístup do datové schránky.

Co se týče úpravy doručování, tak pokud se do datové schránky pověřená osoba nepřihlásí do 10 dnů ode dne dodání dokumentu, považuje se takovýto dokument 10. dnem za doručený.

U společenství, která nemají řádně zvolené statutární orgány lze doporučit, aby si své statutární orgány zvolili, neboť v opačném případě by v souvislosti se zřizováním datových schránek mohlo dojít ze strany soudů k tomu, že začnou tato společenství vyzývat k nápravě, příp. ustanovovat opatrovníky.

Používání datové schránky má výhody zejména v zpřehlednění doručování dokumentů a její používání je v dnešní době již nutností.