Pojištění odpovědnosti členů výboru SVJ

Nový občanský zákoník výslovně zavádí pro členy výboru společenství vlastníků jednotek povinnost vykonávat tuto funkci s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí.

Členové výboru tak mají povinnost jednat při výkonu jejich funkce s péčí řádného hospodáře. S povinností chovat se při výkonu funkce s péčí řádného hospodáře je pak pochopitelně spojena odpovědnost členů výboru za škodu způsobenou při výkonu jejich funkce.

Ustanovení § 159 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mimo jiné říká, jakým způsobem funguje odpovědnost výboru. Jestliže výbor způsobil škodu SVJ porušením svých povinností při výkonu funkce, pak je povinen tuto škodu nahradit, tj. každý člen výboru bude povinen k této náhradě. Pokud výbor škodu nenahradí, pak se všichni členové stávají zákonnými ručiteli za dluhy SVJ, a to v rozsahu škody, kterou měli nahradit SVJ.

V zákonné úpravě je zakotvena tzv. vyvratitelná právní domněnka, že jedná nedbale, kdo není péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

Součástí péče řádného hospodáře je tedy i schopnost rozpoznat, které činnosti již není člen voleného orgánu schopen vykonávat, či které potřebné znalosti a dovednosti nemá.

Pokud z toho nevyvodí důsledky, tedy takovou funkci člena voleného orgánu přijme, resp. v ní setrvává, zakládá ustanovení zákona vyvratitelnou právní domněnku, podle které takový člen voleného orgánu právnické osoby jedná nedbale. Pokud tedy člen voleného orgánu způsobil právnické osobě při výkonu funkce škodu, přičemž nebyl schopen tuto funkci vykonávat, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, má se za to, že jednal v rozporu s péčí řádného hospodáře. Nebude- li tato domněnka tímto členem voleného orgánu vyvrácena, bude takový člen voleného orgánu povinen nahradit vzniklou škodu (samozřejmě budou-li splněny ostatní podmínky odpovědnosti).

Odpovědnost členů výboru SVJ je:

 • objektivní – odpovídá za škodu bez ohledu na zavinění, důkazní břemenonese člen orgánu, a to až 3 roky zpětně
 • neomezená – odpovídá za škodu osobně a neomezeně celým svým majetkem
 • solidární – členové orgánů společnosti odpovídají za škodu společně a nerozdílně

Je celá řada situací, kdy nedbalým jednáním členů výboru SVJ může vzniknout SVJ škoda. Hlavními oblastmi vzniku škod bývá uzavíraní obchodních smluv a závazkové vztahy SVJ, nevymáhání pohledávek SVJ vůči vlastníku jednotky, včasné nepřihlášení pohledávky SVJ do insolvenčního řízení vlastníka jednotky atd.  

Jedinou možností, jak se před důsledky odpovědnosti orgánů SVJ bránit, je pojištění.

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu nebo újmu, kterou způsobila fyzická nebo právnická osoba v souvislosti s výkonem funkce člena výboru, event. předsedy, nebo člena kontrolní komise (společenství vlastníků).

Pojištěným je každá osoba, která byla, je nebo bude členem orgánu SVJ.

V základním rozsahu je kryta:

 • škoda (újma) na jmění příp. nemajetkovou újma (např. bolestné, ztížení společenského uplatnění) pokud byl proti pojištěnému uplatněn oprávněný nárok na náhradu újmy);
 • náklady nutné k právní ochraně pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu újmy.

Je však nutné připomenout, že pojištěním nelze krýt veškeré činnosti a škody, které mohou být způsobeny při výkonu činnosti člena orgánu SVJ.

Mezi standardní výluky z pojistného krytí patří:

 • škoda způsobená úmyslně;
 • škoda způsobená úmyslným protiprávním jednáním nebo škoda způsobená jednáním v souvislosti s nímž získal pojištěný osobní prospěch nebo přijal odměnu, která mu nebyla přiznána předchozím souhlasem shromáždění vlastníků;
 • vyplývající z nesjednání nebo neudržování přiměřené pojistné ochrany domu;
 • způsobenou schodkem na svěřených hodnotách;
 • způsobenou neoprávněným prováděním stavebních prací;
 • způsobenou neuplatněním nebo pozdním uplatněním práv;
 • škoda ve formě uložené pokuty nebo penále či jiné smluvní správní nebo trestní sankce

a řada dalších výluk, které jsou uvedeny v pojistných podmínkách jednotlivých pojistitelů, kteří toto pojištění na našem trhu nabízí.

Dobrý správce by měl vždy všem rizikům vyplývajícím z funkce člena výboru SVJ předcházet a informovat výbor SVJ zejména:

 • o platební morálce všech vlastníků jednotek ve vztahu k SVJ,
 • o stavu pohledávek SVJ za vlastníky jednotek (promlčení),
 • o zahájení insolvenčního řízení na vlastníky jednotek,
 • o zahájení exekuce na majetek vlastníků jednotek,
 • o platnosti všech povinných revizí v domě.

Všechny výše uvedené služby umíme pro SVJ zajistit prostřednictvím online portálu na adrese www.onlinesprava.cz, a tím zmírnit riziko vymáhání náhrady škody vůči členům výboru SVJ.

Tým AdminReal, s.r.o.