Kompletní správa

ONLINE PORTÁL

DESKA

Úřední deska – obsahuje důležité informace týkající se chodu domu. Například termíny členské/výborové schůze SVJ, odstávky dodávaných energií, odečty energií, stavebních prací v domě, revizí a kontrol, čištění komunikací, vzniklé závady a jejich odstraňování. Možnost vložení přílohy.

Nástěnka – slouží pro zefektivnění komunikace mezi členy SVJ a Výborem, (hlášení závad a poruch, informace o stavebních pracech jednotlivých členů, informace o prodeji či pronájmu nemovitosti a následném stěhování).

Anketa – takto provedeným průzkumem si Výbor/ členové SVJ mohou udělat jasnou představu o mínění ostatních vlastníků jednotek o poskytovaných službách a chodu domu. Zároveň výsledky z ankety mohou být podnět k jednání na členské schůzi. Například „spokojenost s úklidovými službami“ nebo „dostačující kapacita popelnic“.

Evidence

Všichni vlastníci v jedné tabulce, která obsahuje informace o aktuálním či bývalém vlastníkovi (kontaktní údaje – trvalé bydliště, tel. email), typu vlastnictví, velikosti jednotky a podílu na společných částech domu.

Evidence vlastníků je předchystána tak, aby po exportu ve formátu .xls (Microsoft Excel) byla plně dostačující jako podklad pro členskou schůzi vlastníků jednotek s možností automatického výpočtu účasti a hlasování na schůzi SVJ.

Dokumenty

Archiv veškerých dokumentů snadno přístupný a rozdělený do jednotlivých let. Smlouvy, revize, projekt domu, objednávky, faktury, zápisy ze schůze apod..

Lze snadno přizpůsobit požadavkům co se týče do obsahu, přístupových práv a struktury.

REVIZE

Seznam provedených či plánovaných kontrol a revizí v domě. U každé revize je uveden její typ, termín provedení vč. termínu následné revize a případně vzniklé závady, které na sebe upozorňují zvýrazněním. Samozřejmostí je možnost stažení a propojenost s kalendářem.

PŘEDPISY

Seznam provedených či plánovaných kontrol a revizí v domě. U každé revize je uveden její typ, termín provedení vč. termínu následné revize a případně vzniklé závady, které na sebe upozorňují zvýrazněním. Samozřejmostí je možnost stažení a možnost propojení s kalendářem.

MĚŘIDLA

Roční stavy a evidence měřidel energií jednotlivých vlastníků jednotek.

FINANCE

přehled – srozumitelně uvedený souhrn příjmů a výdajů domu v daném roce

faktury – evidence přijatých faktur, která je propojená s bankovním účtem. Díky tomuto přehledu rychle vidíte náklady domu či zda platba úspěšně proběhla či nikoliv.

objednávky -evidence objednávek vytvořených Výborem SVJ

BUDOVA

V jednoduchém přehledu jsou uvedeny informace o domě (počet jednotek a podlaží, typ vytápění, výtahu, orientace apod, ..), SVJ (sídlo, IČ), správci Adminreal, pojištění domu, atd.

V přehledném rozložení jsou uvedeny jednotlivé jednotky vč. jejich majitele, podlaží v domě, výměr, typu jednotky a procentuálním podílu v domě.

Lze snadno přizpůsobit požadavkům na přístupové práva.

ÚHRADY

Díky informacím z bankovního účtu společenství si každý vlastník může zkontrolovat, zda se jeho předepsaná platba připsala na bankovní účet společenství. Výbor SVJ má ihned přehled o přeplatcích či nedoplatcích předepsaných plateb a vyúčtování jednotlivých vlastníků.

Výstup z každého roku lze jednoduše exportovat do .pdf.

KONTAKTY

Důležité kontakty na havarijní službu, správce AdminReal, výbor SVJ, právní služby a pod…

KALENDÁŘ

Přehledně zobrazené termíny kontrol, revizí, oprav a odstávek, odečtů energií, členských schůzí vlastníků a plateb záloh za služby. Kalendář je propojen s Revizemi a Úřední deskou.

DALŠÍ VÝHODY

 • jednoduchost a přehlednost
 • vlastní vývoj aplikace dle Vašich požadavků
 • přesměrování Vašeho stávající webu na náš portál
 • bez nutnosti instalace do Vašeho počítače
 • přístup přes mobilní telefon
 • zaškolení a seznámení s portálem v ceně
 • bez reklam

ÚČETNICTVÍ

 • vedení podvojného účetnictví dle zákona 563/1991 Sb. v platném znění
 • zpracování účetní uzávěrky a přiznání k dani z příjmu právnických osob
 • zveřejnění účetní závěrky na rejstříkovém soudu
 • zprostředkování zpracování předpisu zálohových plateb na plnění spojení s užíváním bytu (nebytového prostoru)
 • vyúčtování služeb

TECHNICKÁ SPRÁVA

 • zprostředkování smluvních dodávek služeb spojených s užíváním objektu (el. energie, plynu, vody, tepla, TUV, provozu výtahů, STA, kominických prací, apod.),
 • zprostředkování odečtu příslušných měřidel a výpočtu skutečných nákladů spotřeby dodávaných médií,
 • zprostředkování pravidelného úklidu společných prostor objektů vč. zeleně
 • zprostředkování NON STOP telefonní linky v případě technických havárií
 • zprostředkování legislativou povinných revizí technických zařízení
 • zprostředkování kontroly dodržování požárních předpisů
 • zprostředkování údržby a případných oprav společných částí domu
 • pravidelné prohlídky domu a vyhodnocení jeho technického stavu vč. vypracování harmonogramu oprav, rekonstrukcí vč. finančního posouzení a návrhu
 • zprostředkování odborného stavebního dozoru při opravách a rekonstrukcích viz projektová dokumentace
 • zprostředkování desinfekce a deratizace společných částí domu i bytových jednotek
 • zprostředkování, organizace a vedení schůze SVJ
 • likvidace pojistných událostí