Elektronická evidence tržeb (EET) a společenství vlastníků od 1.5.2020

Aby mělo SVJ příjmy, které by podléhaly evidenci EET, muselo by mít příjmy z podnikání.

SVJ je zvláštní právnickou osobou – nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů (§ 1194 odst. 1 NOZ). S ohledem na toto omezení nepodléhají standardní tržby SVJ povinnosti evidence podle ZET.

Evidenci EET nepodléhají příjmy SVJ:

     – z dotací,

     – z příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku,

     – z úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor,

     – z pojistného plnění z pojištění domu sjednaného společenstvím vlastníků jednotek,

     – z úroků z vkladů na účtech,

neboť tyto příjmy nejsou dle § 18 zákona o dani z příjmů (586/1992 Sb.) předmětem daně nebo jsou zdaněny srážkovou daní.

Podle zákona o evidenci tržeb nejsou takovéto příjmy dle § 6 rozhodným příjmem, proto evidenci nepodléhají.  

Znaky podnikání nesplňují například úroky z prodlení a pokuty za neplnění oznamovací povinnosti jednotlivých vlastníků a také třetích stran, i když podléhají dani z příjmů.

Příjmy jednotlivých vlastníků, které vybírá SVJ na svůj účet

Evidenci EET nepodléhají ani další příjmy SVJ:

     – nájemné z pronájmu společných částí domu,

     – úroky z prodlení uhrazené z důvodu prodlení nájemců těchto společných částí,

     – příjmy od třetích osob z provozování technických zařízení v domě pro tyto osoby, neboť jde o příjmy jednotlivých vlastníků, i když jim tyto nejsou vyplaceny a jsou ponechány na účtu SVJ.  

Tyto příjmy budou u jednotlivých vlastníků zdaňovány nikoliv jako příjmy z podnikání, ale jako příjmy z pronájmu (§ 9 zákona o dani z příjmů „ZDP“), příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP) nebo jako ostatní příjmy (§ 10 ZPD), proto EET vůbec nepodléhají, i kdyby byly přijaty v hotovosti.

Pouze v případě, že by se jednalo o příjmy za jednotku (bytovou či nebytovou), která je zahrnuta v obchodním majetku poplatníka, jednalo by se o příjem z podnikání právnických nebo fyzických osob (dle § 7 zákona o dani z příjmů). V tomto případě se ale bude jednat jistě o bezhotovostní příjmy, které EET nepodléhají.